Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2020: Η ΑνΑΔ Κύπρου ως Εθνικό Σημείο Επαφής

Η ΑνΑΔ ενθαρρύνει οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) να υλοποιήσουν και να δημοσιοποιήσουν δραστηριότητες σχετικές με την ΕΕΚ .

ΗΑρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) έχει οριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως το «Εθνικό Σημείο Επαφής» (National Contact Point) για την «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων 2020» (European Vocational Skills Week 2020). Στο πλαίσιο αυτό, η ΑνΑΔ ενθαρρύνει οργανισμούς οι οποίοι ασχολούνται με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) να υλοποιήσουν και να δημοσιοποιήσουν δραστηριότητες σχετικές με την ΕΕΚ.

Τι είναι τα Εθνικά Σημεία Επαφής και ποιος ο ρόλος τους;

Τα Εθνικά Σημεία Επαφής διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στην επιτυχία της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Επαγγελματικών Δεξιοτήτων. Αποτελούν μέρος ενός δικτύου βασικών οργανισμών που εργάζονται στον τομέα της ΕΕΚ σε όλη την Ευρώπη και προωθούν την ΕΕΚ σε όλους, και ιδίως ενθαρρύνουν τους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς ΕΕΚ να συμμετέχουν σε δραστηριότητες της Εβδομάδας.

Τι είναι η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων» και ποιο είναι το βασικό σύνθημά της;

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων είναι μια ετήσια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη της ΕΕΚ.

Το σύνθημα της φετινής πρωτοβουλίας είναι «Ανακάλυψε το Ταλέντο σου!». Κάθε άτομο, ανεξάρτητα από την ηλικία ή το υπόβαθρό του, έχει ταλέντο. Η ΕΕΚ μπορεί να του προσφέρει τις πρακτικές δεξιότητες, τις γνώσεις και τις ικανότητες που απαιτούνται για την επιτυχία στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία.

Η Εβδομάδα 2020 πραγματοποιείται ψηφιακά σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση την περίοδο 9-13 Νοεμβρίου 2020, συγκεντρώνοντας όλους τους ενδιαφερομένους για να μοιραστούν την εμπειρογνωμοσύνη τους. Το θέμα της εκστρατείας φέτος είναι η ΕΕΚ για τις Πράσινες και Ψηφιακές Μεταβάσεις, σύμφωνα με τις προτεραιότητες της Επιτροπής για μια Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και μια Ευρώπη κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι αυτής της Εβδομάδας;

 

Οι γενικοί στόχοι της Εβδομάδας 2020 είναι:

 

  1. Ανάδειξη των πολλών τρόπων με τους οποίους η ΕΕΚ μπορεί να βοηθήσει τους νέους και τους ενήλικες να «ανακαλύψουν το ταλέντο τους».
  2. Επίδειξη στους εργοδότες των τεράστιων οφελών της επένδυσης σε ανθρώπινο δυναμικό, υποστηρίζοντας την αρχική κατάρτιση των νέων, καθώς και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανειδίκευση των ενηλίκων.
  3. Επικύρωση των επιλογών των ατόμων όταν επιλέγουν την ΕΕΚ, δείχνοντας την ανταγωνιστική τους αξία.
  4. Ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων, βασιζόμενη στην επιτυχία προηγούμενων εκστρατειών.

 

Πώς επηρεάζεται η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση από την πανδημία του κορωνοϊού;

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει διαταράξει σημαντικά όλες τις μορφές εκπαίδευσης και κατάρτισης. Αυτή είναι μια ευκαιρία για μια νέα προσέγγιση στην ΕΕΚ, καθιστώντας την πιο μοντέρνα, ελκυστική, ευέλικτη και κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή και την πράσινη μετάβαση. Την 1η Ιουλίου 2020, η Επιτροπή υπέβαλε μια φιλόδοξη ατζέντα για να καθοδηγήσει τις προσπάθειες ανάκαμψης στην απασχόληση και την κοινωνική πολιτική από τη νόσο COVID-19, με έμφαση στις δεξιότητες και την ΕΕΚ. Η ανακοίνωσή της σχετικά με ένα Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο Δεξιοτήτων για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα προτείνει 12 δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη συνεργασιών για απόκτηση και αναβάθμιση δεξιοτήτων, επανειδίκευση και ενίσχυση της διά βίου μάθησης. Η Σύσταση της Επιτροπής για την ΕΕΚ επιδιώκει να διασφαλίσει ότι η ΕΕΚ εφοδιάζει το ανθρώπινο δυναμικό με τις δεξιότητες για να υποστηρίξει την ανάκαμψη από την πανδημία, καθώς και τις πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις, με κοινωνικά δίκαιο τρόπο.

 

Τι είναι η Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ);

Η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) εφοδιάζει τους ανθρώπους με δεξιότητες και γνώσεις που σχετίζονται με ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Είναι ένα σημαντικό στοιχείο της διά βίου μάθησης και ιδιαίτερα σημαντικό για τις προσπάθειες της Ευρώπης να ανταποκριθεί στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών, όπου οι επιτυχημένες επιχειρήσεις και οργανισμοί πρέπει να συμβαδίζουν με τις συνεχώς αναδυόμενες τάσεις. Η παγκοσμιοποίηση και η ψηφιοποίηση αλλάζουν τη φύση των θέσεων εργασίας και αμφισβητούν την ίδια την έννοια της εργασίας. Είναι ζωτικής σημασίας η ΕΕΚ να προσαρμόζεται και να εκσυγχρονίζεται ώστε να αντικατοπτρίζει τις πραγματικότητες της αγοράς και να εφοδιάζει τους αποφοίτους της ΕΕΚ με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να επιδιώξουν τις ευκαιρίες απασχόλησης του σήμερα και του μέλλοντος.

Οι στενότεροι δεσμοί μεταξύ ΕΕΚ και επιχειρήσεων αποτελούν έναν πρωταρχικό τρόπο για να διασφαλιστεί ότι η ΕΕΚ παρέχει σχετικές δεξιότητες. Τα προγράμματα μάθησης που βασίζονται στην εργασία και τα συστήματα μαθητείας διασφαλίζουν τους στενότερους δεσμούς μεταξύ της εκπαίδευσης και του κόσμου της εργασίας.

Με ποιους τρόπους η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αναβαθμίσει και να δώσει περαιτέρω ώθηση στην ΕΕΚ;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάζεται με εθνικές κυβερνήσεις, εργοδότες, συνδικαλιστικές οργανώσεις και χώρες εκτός της ΕΕ για:

  • Ενίσχυση της ποιότητας της ΕΕΚ.
  • Βελτίωση της διδασκαλίας και της κατάρτισης.
  • Περισσότερη συνάφεια των μαθημάτων με την αγορά εργασίας.

Ο ρόλος αυτός κατοχυρώθηκε στη Διακήρυξη της Κοπεγχάγης του 2002, όταν τα κράτη-μέλη της ΕΕ συμφώνησαν κοινές προτεραιότητες και στρατηγικές για την προώθηση πανευρωπαϊκών συστημάτων αναγνώρισης δεξιοτήτων και προσόντων.

Τι είναι οι Πρεσβευτές και ποια η αποστολή τους;

Οι Πρεσβευτές ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέσω της επαγγελματικής τους πορείας λειτουργούν ως πρότυπο για κάθε νεαρό άτομο που μπορεί να διστάζει να ακολουθήσει μια επαγγελματική πορεία ή έναν ενήλικα που θα μπορούσε να επωφεληθεί από την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ή την επανειδίκευσή του μέσω της ΕΕΚ. Αποστολή τους είναι η ενημέρωση για τις ευκαιρίες καριέρας που υπάρχουν μέσω της συμμετοχής στην ΕΕΚ για όλα τα άτομα ανεξαρτήτως ηλικίας. Πρεσβευτής στην Κύπρο έχει οριστεί ο Δρ Κώστας Αργυρίδης, ο οποίος είναι ανώτερο μέλος του τεχνικού προσωπικού της εταιρείας Advanced Micro Devices.

Γεγονότα και αριθμοί

– Το ποσοστό απασχόλησης των πρόσφατων αποφοίτων ΕΕΚ στην Ευρώπη είναι 78,9% (2019).

– Το 10,8% του πληθυσμού στην Ευρώπη ηλικίας 25 έως 64 ετών συμμετέχει στην εκπαίδευση ενηλίκων (2019).

– Το 60% των αποφοίτων ΕΕΚ βρίσκουν την πρώτη τους μακροχρόνια εργασία εντός ενός μηνός από την ολοκλήρωση των σπουδών τους (80% μετά από έξι μήνες) (2018).

– Το 29% των ατόμων έχουν χαμηλές γενικές ψηφιακές δεξιότητες (2019).

– Η πανδημία COVID-19 έχει μεγαλώσει το υφιστάμενο χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων και αναδύονται νέες ανισότητες.

*Λειτουργός Ανθρώπινου Δυναμικού 1ης Τάξης, Διεύθυνση Έρευνας και Προγραμματισμού

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.