Η Προκήρυξη για την εισαγωγή στις Σχολές Λιμενικού με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2021

Προκήρυξη εισαγωγής στις Σχολές Λιμενικού 2021

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ
1. Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος
2021-2022, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,
καθορίζεται σε είκοσι επτά (27) και σε εκατό (100), αντιστοίχως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
1. Όσοι/ες έχουν τα παραπάνω προσόντα και επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ., συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό
εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, σε ηλεκτρονική
εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από 13/05/2021 ημέρα
Πέμπτη, έως και 28/05/2021 ημέρα Παρασκευή. Μετά την 28/05/2021 δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις
συμμετοχής.
Η διαδικασία υποβολής της ως άνω Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και των απαιτούμενων
δικαιολογητικών, θα διεκπεραιώνεται ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ σύμφωνα με τις οδηγίες που
παρέχονται στο συνημμένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ και χωρίς να αποστέλλεται ταχυδρομικά
οιοδήποτε έγγραφο.
Ο/η υποψήφιος/α, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να συνδέεται στην εφαρμογή, ώστε να δει την αίτησή του,
καθώς και τυχόν ενημερώσεις που αφορούν σε αυτήν κατά τα επιμέρους στάδια του διαγωνισμού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
«Οδηγίες Ηλεκτρονικής Υποβολής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης & Δικαιολογητικών συμμετοχής υποψηφίου/ας
στο διαγωνισμό για την εισαγωγή ιδιωτών στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, με το
σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων»
1. Οι υποψήφιοι/ες που επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υποβάλουν
ΕΞ’ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και Δικαιολογητικά για τη συμμετοχή τους στο
διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή/και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, όπως
αυτή εμφανίζεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις
ημερομηνίες από 13/05/2021 ημέρα Πέμπτη έως και 28/05/2021 ημέρα Παρασκευή.
ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ, ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ/ΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:

(α) ΕΓΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΤΗ
Μέσω του συνδέσμου https://regusr.hcg.gr να κάνουν εγγραφή ως χρήστες στην Υπηρεσία
χρηστών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους
(e-mail) και κωδικό πρόσβασης της επιλογής τους.
Αφού πραγματοποιηθεί με επιτυχία η εγγραφή, αποστέλλεται από την Υπηρεσία μήνυμα, στο
δηλωθέν e-mail, το οποίο θα περιέχει σύνδεση προς συγκεκριμένη διεύθυνση, η οποία θα πρέπει
να ακολουθηθεί ώστε να ενεργοποιηθεί ο λογαριασμός.
(β) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Στη συνέχεια και με τη χρήση του ενεργού πλέον λογαριασμού τους από την πιο πάνω
διαδικασία, συνδέονται μέσω της ιστοσελίδας https://sxolesls.hcg.gr, και επιλέγουν «Νέα
αίτηση».
Μετά την είσοδό τους στη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης και την συμπλήρωση όλων των
στοιχείων αυτής, παρέχεται η επιλογή της «Προσωρινής αποθήκευσης». Στο στάδιο αυτό η
αίτηση θα έχει την Κατάσταση: «ΝΕΑ» και ο/η υποψήφιος/α θα δύναται να ελέγξει τις
καταχωρήσεις του/ης και να τις επεξεργασθεί όσες φορές θέλει.

Εάν θέλει να διορθώσει κάποιο από τα δηλωθέντα στοιχεία, θα πρέπει να επιλέξει
«Επεξεργασία». Εάν είναι βέβαιος/η για την ορθότητα των καταχωρίσεών του/ης επιλέγει
«Καταχώριση» και η αίτησή του τίθεται σε Κατάσταση: «ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ». Στην κατάσταση αυτή δεν
υφίσταται πλέον δυνατότητα επεξεργασίας και μεταβολών στην αίτηση. Σε περίπτωση που μετά
την καταχώριση της αίτησης ο υποψήφιος διαπιστώσει κάποιο σφάλμα, παρέχεται δυνατότητα
για «Ακύρωση» της αίτησης και επανάληψης της διαδικασίας εξαρχής.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Στην Κατάσταση: ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ η αίτηση ΔΕΝ έχει ακόμη υποβληθεί οριστικά. Ο/η
υποψήφιος/α θα πρέπει ακολούθως:
Να επιλέξει «Εκτύπωση αίτησης» επιλογή η οποία έχει γίνει ενεργή μετά την «Καταχώριση»
της αίτησης.
Να υπογράψει την εκτυπωθείσα αίτηση [είτε ο/η ίδιος/α, είτε οι ασκούντες τη γονική
μέριμνα – εποπτεία σε περίπτωση ανήλικου υποψήφιου (δηλαδή υποψηφίου/ας που κατά
την ημερομηνία υπογραφής δεν έχει συμπληρώσει το 18ο
έτος της ηλικίας του/της)] και να θεωρηθεί από αρμόδια Αρχή για το ΓΝΗΣΙΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ.

Η αίτηση (υπογεγραμμένη και με γνήσιο υπογραφής), καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
πρέπει να επισυναφθούν/ μεταφορτωθούν ΟΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στην εφαρμογή του
διαγωνισμού. Προκειμένου για την επισύναψή τους επιλέγεται «Επεξεργασία δικαιολογητικών».
Ο υποψήφιος/α πατάει «Προσθήκη» ώστε να προστεθεί κάθε ένα δικαιολογητικό και ακολούθως,
επιλέγει το είδος του δικαιολογητικού που θα μεταφορτώσει. Για κάθε δικαιολογητικό που πρέπει
να μεταφορτωθεί επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία Προσθήκης του και αποθήκευσης των
ενεργειών.
Όταν επισυναφθούν ηλεκτρονικά η αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, παρέχεται η
επιλογή «Οριστικής υποβολής» της αίτησης. Μετά την εν λόγω επιλογή και την επιβεβαίωσή της,
η αίτηση υποβάλλεται οριστικά και συγκεκριμένα τίθεται σε Κατάσταση: Οριστική, χωρίς να
απαιτείται κάποια άλλη ενέργεια.
Ο/η υποψήφιος/α, ανά πάσα στιγμή, μπορεί να συνδέεται στην εφαρμογή, ώστε να δει την
οριστικά υποβληθείσα αίτησή του, καθώς και τυχόν ενημερώσεις που αφορούν στην κατάσταση
αυτής κατά τα επιμέρους στάδια του διαγωνισμού.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.