Απόφαση έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32 παρ. 2 περ. β΄ υποπερ. γγ’ του Ν. 4412/16, μετά από χορήγηση σύμφωνης γνώμης από την ΕΑΑΔΗΣΥ (άρθ 2 παρ. 2 περ. γ υποπερ. δδ του ν. 4013/2011) για την «Προμήθεια ψυχομετρικών εργαλείων ΚΕΣΥ» της Πράξης «Ενίσχυση Υποστηρικτικών Δομών Εκπαίδευσης 2019-2020» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5048220) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του ΕΣΠΑ 2014-2020

Προβολή αρχείου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code